Stanley
Keiba Nhật
Eight Nhật
Toptul
Kingtony
Fujiya Nhật
Olfa Nhật
Tone
HIT Nhật
SunFlag Nhật
Victor Nhật
Wise Nhật

Dùng để mở các loại bu lông có hình dạng sau:

Hinh_dang_dau_bulong

Đầu tuýp 1/4" (Đầu khẩu 1/4")

Chưa có sản phẩm nào

Đầu tuýp 3/4" (Đầu khẩu 3/4")

Chưa có sản phẩm nào