Stanley
Noga Israel
Keiba Nhật
Eight Nhật
Toptul
Vessel
Musttool
Kingtony
Fujiya Nhật
Olfa Nhật
Tone
HIT Nhật
SunFlag Nhật
Victor Nhật
Wise Nhật
Blue Point (Snap On)
Deen
Anex

Dùng để mở các loại bu lông có hình dạng sau:

Hinh_dang_dau_bulong

Đầu tuýp 1/4" (Đầu khẩu 1/4")

Đầu tuýp, đầu nối, đầu chuyển cho súng bắn bu lông